Hur är det med kolesterolet?

Blodfetter och kanske framförallt kolesterol (av LDL-typ) har ifrågasatts som riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom av högljudda grupperingar som i min mening fått en oproportionerlig medieexponering.  I det här inlägget tänker jag försöka beskriva lite av vetenskapen som ligger bakom ståndpunkten att kolesterol är en riskfaktor som bör behandlas.

Att det finns ett orsakssamband mellan kolesterol i blodcirkulationen och kärlsjukdom är  fastlagt. Den moderna medicinska vetenskapen visar att kolesterol ofrånkomligt har en kausal koppling till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom. De bevis man stödjer sig på är;

1) Experimentella data från provrörsförsök och djurförsök

2) Epidemiologiska och genetiska studier

3) Kliniska interventionsstudier

Dessa kan var för sig mötas med invändningar och skepsis men sammantaget lämnar de väldigt litet tolkningsutrymme vad gäller kolesterolets inverkan på sjukdomsutvecklingen.

Under 1) brukar man ofta nämna pionjären Anitschkow som visade att kolesterolrik diet gav kaniner kärlsjukdom och att kolesterolet ansamlades i kärlförträngningarna. I modern experimentell medicin används genetiskt förändrade möss som därigenom uppvisar förhöjda kolesterolnivåer i blodet. Dessa möss utvecklar till skillnad från vanliga möss kraftig kärlsjukdom. Årtionden av forskning i djur- och cellmodeller har i ganska stor detalj utrönt hur den kolesteroldrivna processen går till på molekylär nivå.

2) Om man undersöker stora populationer människor så hittar man ett samband mellan kolesterol och hjärt-kärlsjukdom. Med ökande nivåer av kolesterol så ökar också sjukdomsrisken. Vidare så är människor med allvarliga genetiska förändringar i viktiga kolesterolreglerande gener under kraftigt ökad risk. När man kopplar mindre genetiska förändringar (enstaka basutbyten i DNAt) till sjukdomsrisk så finns de starkaste sambanden med gener som reglerar blodfetterna.

3) Innan verksamma läkemedel fanns gjorde man en del kostbaserade interventionsstudier som indikerade att man kunde åstadkomma kolesterolsänkningar och därigenom sänka risken för kärlsjukdom. 1984 gjordes den första randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade läkemedelsstudien som gav ett positivt utfall. Trots ett svagt kolesterolsänkande läkemedel så nådde man statistisk signifikans med avseende på antalet hjärtattacker. När statinerna senare gjorde sitt intåg förbättrades behandlingen avsevärt. Vi når idag en riskminskning på ca 30-40 procent under en 5-års period med statinbehandling. Att statinerna minskar sjukdomsfallen är ställt bortom alla tvivel.

Trots effektiv behandling av LDL-kolesterolet finns dock en betydande kvarstående risk. Mitt nästa inlägg kommer att handla om hur vår forskargrupp vid Umeå Universitet försöker utveckla nya läkemedel för att komma åt en del av den kvarstående risken.

Jag avslutar inlägget med att uttrycka en viss oro. I Västerbotten har kolesterolnivåerna och kärlsjukdomen stadigt minskat under lång tid. Under de senaste åren har ett trendbrott kunnat skönjas; kolesterolnivåerna är på väg uppåt igen. Ett ökat intresse för fet mat nämns som en tänkbar orsak till ökningen.

Mer avancerad läsning för den intresserade finns i Dan Steinbergs artikelserie http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=16585781,16227628,15995167,15547293,15102877 eller i hans bok ”Cholesterol wars”.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *