En unik upplevelse – A unique experience

Den här sommaren tillbringar jag på NASAs lab på Kennedy Space Center i Florida tack vare ett anslag från Vinnova som ger mig möjlighet att spendera 6 månader vid en utländsk ickeakademisk institution. Jag kommer att jobba med forskare inom Exploration Research and Technology Programs, och projektet Trash-to-Gas, som fokuserar på att utveckla och testa tekniker för omvandling av avfall till gas och andra användbara produkter under resan till Mars. Under två veckor framöver kommer jag att blogga och berätta lite om mina upplevelser här. En del inlägg blir på svenska och en del på engelska, och det här första på båda språken.

Kennedy Space Center, KSC, är på många sätt en annan typ av arbetsmiljö än vad jag är van vid. Naturligtvis är det en helt annan säkerhetsnivå på NASA än på ett svenskt universitet och innan man ens kommer in på området har det föregåtts av en hel del pappersarbete. Min första dag på jobbet trodde vi att allt var klart, både jag och han som jag besöker och som är den som är ansvarig för mig när jag är på KSC. Vi möttes på Badging Office som ligger utanför KSC-området, och där fick jag min badge och allt verkade vara okej. Men i grinden blev vi stoppade på grund av att hans badge inte var av rätt typ för att få ta med en sådan typ av besökare som jag in på området – en Foreign National med en klargrön badge som signalerar att jag inte får röra mig på området oeskorterad. Så det vara bara att vända och åka hem och vänta tills allt var klart med hans nya badge.

Förutom den stränga säkerheten kring vilka som släpps in och inte, så är säkerheten även otroligt hög när det gäller IT, vilken information man får tillgång till, hur information ska hanteras, och väderläget. Som ny på området fick jag gå en introduktionskurs tillsammans med ett 70-tal interns som ska tillbringa sommaren på KSC. Kursen tog nästan hela första veckan och inkluderade massor av information och massor av dokument som skulle läsas igenom, framför allt om labsäkerhet. Vi fick även information om jämställdhet och likabehandling, och Hurricane Awareness Training, vilket kändes lite lätt overkligt. Samtidigt så inser man att det är en realitet här, orkansäsongen börjar 1 juni och redan nu har tre namngivna stormar bildats, även om de inte dragit in över land. På väderleksprognoserna har vi de senaste veckorna kunnat följa hur ett tropiskt lågtryck vandrat över Atlanten och, om den skulle utvecklas till en tropisk storm, blir den fjärde den här säsongen och då får nästa namn i turordningen: Don. Lite annan känsla att kolla väderleksprognosen för att kolla om det är orkaner på gång än hemma i Sverige där det mest handlar om att kolla hur mycket kläder man ska behöva packa på sig 😉

– – – –

This summer I will be at NASA’s labs at Kennedy Space Center in Florida, thanks to a grant from Vinnova which gives me the opportunity to spend 6 months at a foreign non-academic institution. I will work with researchers in Exploration Research and Technology Programs, and the Trash-to-Gas project, which focuses on developing and testing technologies for converting waste to gas and other useful products during the journey to Mars. During the coming two weeks, I will blog and share some of my experiences here. Some blog posts will be in Swedish and some in English, and this first in both languages.

Kennedy Space Center, KSC, is in many ways a different type of work environment than I am used to. Of course, there is a completely different level of security at NASA than at a Swedish university and before even entering the area, it has been preceded by a lot of paperwork. My first day at work, we thought everything was clear, both me and the person I am visiting and that is responsible for me when I’m at KSC. We met at the Badging Office outside the KSC area, and there I got my badge and everything seemed okay. But at the gate we were stopped because his badge was not of the right type to be allowed to bring such kind of visitors as me into the area – a Foreign National with a green badge indicating that I can not walk around the area unescorted. So there was nothing else to do that just turn around and go home and wait until everything was ready with his new badge.

In addition to the stringent security regarding who is let in and not, the security is also incredibly high when it comes to IT, what information you are allowed to access, how information is managed, and the weather. As a new person at KSC, I had to take an introductory course together with some 70 interns that will spend the summer at KSC. The course took almost the entire first week and included lots of information and lots of documents to be read through, especially about lab safety. We also received information on gender equality and equal treatment issues, and Hurricane Awareness Training, which felt a bit surreal. At the same time, this is a reality here, the hurricane season begins June 1st and already three named storms have been formed, even though they have not reached land. On the weather forecasts, we have for the last few weeks followed a tropical low-pressure moving across the Atlantic and, if it would develop into a tropical storm, will be the fourth this season and given the next name on the list: Don. It´s a different feeling to check the weather forecast to check if there are hurricanes forming compared to in Sweden, where it’s mostly about checking how much clothes you need for the day 😉

 

I den här ikoniska byggnaden jobbar inte jag men jag ser den varje dag när jag kör till och från jobbet.

I don´t work in this iconic building but I see it every day when I drive to and from work.

 

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *