Alla inlägg från Maria Nilsson:

Klimatförändringar påverkar människors hälsa

FN har satt som mål att den globala medeltemperaturen inte ska stiga mer än 2° C över de förindustriella nivåerna. Med nuvarande utsläppstrender hotas målet och det senaste halvseklets framsteg rörande hälsa i världen. Klimatförändringarna innebär hot mot människors hälsa…

Klimatmötet i Lima – efter en vecka

Den 1:a till 12:e december pågår FN:s globala klimatmöte COP 20 i Lima, Peru. Klimatförändringarna verkar återigen ha hamnat något högre upp på den politiska agendan. I september samlade FN:s generalssekreterare Ban Ki-moon världsledare till ett klimatmöte i New York…

Varningssystem i Yogyakarta

För en dryg vecka sedan återvände jag hem efter en arbetsperiod i Indonesien. Det är ett stort och vidsträckt land med sina 17 500 öar. Indonesien är hårt prövat av naturkatastrofer; tsunamis, jordbävningar, och vulkanutbrott. Men också av klimatrelaterade problem som…

”Tobaksstrategierna” i klimatpolitiken

Vi har sedan mer än 50 år vetat att rökning orsakar död i förtid och allvarlig sjukdom. Först 2005 trädde Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll i kraft. Syftet med den var att stötta världens regeringar att minska rökningen genom införande av…