Äntligen!

Ja, idag kan vi faktiskt utbrista i ett rungande ”äntligen”! Så länge jag kan minnas, och betydligt längre än det, har man vid Umeå universitet diskuterat hur vi bättre ska kunna höja statusen för våra lärare och goda utbildningsinsatser. Olika typer av premieringssystem och meriteringssystem har diskuterats. Många kloka personer har lagt sina pannor i veck för att hitta sätt att både synliggöra goda utbildningsinsatser och stimulera pedagogisk utveckling. Varje gång under ett, kanske två, decennier något förslag har kommit fram, har det dock på ett eller annat sätt fastnat. Det har säkert berott på många olika saker. Det kan kanske ha handlat om prestige, om olika syn mellan olika fakulteter, om olika syn inom fakulteter på vad som är fint och viktigt och vad som inte är det. En ordentlig vilja på alla nivåer samtidigt har kanske också spelat en stor roll. Egentligen spelar det inte så stor roll och vi har nog inte så mycket att vinna på att försöka reda ut varför ingenting hänt. Inte idag i alla fall, ty idag står vi närmare en lösning än vi någonsin gjort.

Idag har utbildningsstrategiska rådet träffats och en viktig punkt under mötet handlade om det förslag till pedagogiskt meriteringssystem som en av våra arbetsgrupper utarbetat. I rådet finns stor enighet mellan universitetsledningen och samtliga fakulteter. Utkast till förslaget har tidigare också diskuterats t.ex. vid SPA-seminarier anordnade av UPC och i olika forum vid våra fakulteter. Jag bedömer det som att det också där funnits stor enighet om huvuddragen i förslaget. Däremot finns naturligtvis, som alltid, en hel del detaljer att diskutera.

Förslaget kommer nu endera dagen att gå ut på remiss till Lärarhögskolan och fakulteterna, till studentkårer och fackliga organisationer, till UPC och personalenheten. Här förväntar vi oss naturligtvis en hel del synpunkter inte minst på olika detaljer, men tanken är att vi nu, efter remissomgången, ska fatta ett principbeslut om att ett pedagogiskt meriteringssystem ska införas och att vi därefter utarbetar en handläggningsordning där bedömningskriterier och annat preciseras ytterligare. Det är här också viktigt att det universitetsgemensamma systemet samtidigt är just universitetsövergripande och att det lämnar viss tolkningsmån till fakulteter med olika ämnen och tradition. Precis som kriterierna för att utses till docent skiljer sig en aning mellan olika områden.

Närmare än så här tror jag alltså aldrig att vi har stått och jag är ganska övertygad om att vi kan gå in i 2013 med ett nytt, mycket väl genomarbetat och fungerande, pedagogiskt meriteringssystem som dels synliggör duktiga pedagoger, men också – kanske viktigare – stimulerar till utveckling och till att höja kvaliteten i vår utbildning ytterligare. Den som är intresserad bör alltså höra av sig till sitt fakultetskansli eller institutionsledning (lite beroende på hur respektive fakultet avser behandla remissen) för att få se förslaget såsom det ser ut idag. En stor och viktig dag för lärare och studenter vid vårt universitet och för hela vår utbildning! Den som, likt mig, tycker att detta är något positivt och bra bör därför sända en tacksamhetens tanke till ledamöterna, pro-/vice-dekaner och utbildningsledare i utbildningsstrategiska rådet, ty utan dem och utan deras förmåga att fullständigt prestigelöst samarbeta över fakultetsgränserna hade vi säkert kunnat fortsätta i ytterligare ett decenium med att diskutera utan att egentligen komma fram.
/Anders

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *