Utbildningsutbud i styrelsen och glad sommar

Den gågnga veckan var hektisk. På torsdagen hanterades flera tunga och viktiga ärenden i universitetsstyrelsen och på fredagen träffade universitets-ledningen utbildningsdepartementet för dialog. Vid båda dessa tillfällen var utbildningsutbudet uppe till diskussion.
I universitetsstyrelsen presenterade jag och budgetchef Per Ragnarsson strategierna för vårt framtida utbildningsutbud. De kriterier som diskuterades i styrelsen och som under början av hösten ska konkretiseras är de som i vår diskuterats i såväl utbildningsstrategiska rådet som ledningsrådet. Det gäller internationalisering, samverkansinslag i utbildnignarna, anställningsbarhet, ”program framför fristående kurser”, ”kurser som är förutsättningar för högre nivå och viktiga för program” och ”kurser på avancerad nivå”.
Styrelsen var noga med att kriterierna ska bli mät- och uppfölningsbara och det är en del av den tidiga höstens jobb. Dessa kriterier kommer inte att påverka fakulteternas ekonomiska ramar i budgeten för 2012, men däremot för 2013 och 2014.

Ett prioriteringsarbete bör såklart dock inledas omgående på fakulteter och institutioner.
I detta sammanhang tycker jag det är viktigt att påminna om dekaners, fakultetsnämnders och prefekters roll som ledare och hur viktigt det är att dessa gör långsiktiga strategier för sina respektive områden. Från central nivå kan och ska det inte pekas ut eller styras exakt vilka kurser eller program som man ska skära i. I vissa fall kan kurser som går tvärs emot de ovan nämnda kriterierna vara av högsta strategiska vikt. Prioriteringsarbetet måste göras av personer nära verksamheten och det är viktigt att komma ihåg att det är just ramar som det beslutas om på central nivå.

Till de ovan nämnda kriterierna ska läggas förändringar som kommer i budgetpropsitionen den 20/9. Där kan vi från departementet vänta oss att vi inte kommer att få räkna av HST för s.k. nollpresterare (studenter som registrerar sig men inte presterar några HPR). En effektivisering i lärarutbildningen har aviserats.

Nu närmar vi oss dock sommar och semester. Det här bli det sista blogginlägget för den här terminen och jag vill avsluta med att önska alla en riktigt skön och glad sommar. Samtidigt vill jag tacka alla som bidragit med så många konstruktiva och intressanta diskussioner och åsikter. Det må vara som kommentarer här, via epost eller när vi setts.
Må vi nu njuta av ledighet, ladda våra batterier och återkomma med fullt engagemang när den sköna sommaren börjar klinga av i stillsam höst,
Anders

Utbildningsstrategiska rådet

Idag har det utbildningsstrategiska rådet träffats. På rådets möten finns pro- eller vicedekan och utbildningsledare från varje fakultet, kanslichef och rektor för USE samt rektorsrådet Staffan Uvell och Kurt-Allan Andersson med. Rådets möten har alltid präglats av mycket stor öppenhet, aktiva och goda diskussioner och kloka åsikter. Här är det alltid nära mellan glada skratt och intelligenta debattinlägg. För mig är det alltid en fröjd att gå både till och från rådet. Jag tror att utbildningsstrategiska rådet spelar en mycket viktig roll i arbetet med att skapa en ökad förståelse för våra fakulteters olikheter och en ökad samsyn kring vad som är viktigt för universitetet som helhet. Åtminstone hittills har jag sett mycket lite, för att inte säga ingenting, av revirtänkande men väldigt mycket av nyfikenhet för hur andra fakulteter tacklar problem och utvecklingsmöjligheter.

Vid dagens möte beslutades bland annat att den i fjol genomförda studiebarometern ska genomföras vartannat år.  Det var roligt att höra att samtliga fakulteter och även studentkårerna jobbat eller ligger i startgroparna för att jobba med den genomförda barometern och att den därför spelar roll i bland annat fakulteternas kvalitetsarbete. Jag hoppas att barometern också används i alla institutioners kvalitetsarbete.
Hösten 2012 kommer nästa undersökning att äga rum. Upplägget kommer att likna fjolårets på så sätt att fakulteterna ansvarar för utskick och insamling och att sammanställningen genomförs centralt. För att öka svarsfrekvensen ska enkäten genomföras på schemalagd tid. Det kanske viktigaste med den här typen av undersökningar är dock återkopplingen. Studiebarometern kommer att diskuteras i dialoger mellan universitets- och faklutetsledning i början av höstterminen och det är min förhoppning att också fakulteterna har dialoger med sina institutioner kring barometern.

En viktig punkt under dagen var en preesentation av samhällsvetenskapliga fakultetens arbete med ett pedagogiskt meriteringssystem. På presentationen följde en god diskussion. Fakultetsföreträdarna tar nu hem diskussionen till sig så att vi vid nästa möte kan fatta beslut om vi ska gå vidare mot ett universitetsövergripande system. Jag tror på ett sådant system, men jag tror också att det universitetsgemensamma bör vara på en ganska övergripande nivå och att varje fakultet sedan kan anpassa detaljer utifrån sina förutsättningar och kulturer.

Vi hade idag också en fortsatt diskussion kring utbildningsutbudet. Det stora arbetet handlar om hur vårt långsiktiga utbud ska se ut, men primärt måste vi också kunna sätta ramar till fakulteterna i och med takbeloppsproblematiken. Jag tycker vi i rådet haft goda diskussioner och många viktiga inspel har kommit. Det finns en relativt stor enighet om vad som ska prioriteras i första hand och vad som är av lägre prioritet. I slutändan är jag ändå ganska övertygad om att utbildningsrådet inte är det som kan eller ska komma med skarpa förslag till hur vi ska skära i ramarna. Jag tror inte rådet orkar med det. Trots det är det viktigt med våra diskussioner, ty de spelar en stor roll både för framtiden och för universitetsledningens slutliga ställningstagande kring de eknomiska ramarna till respekktiva område.

Nästa gång träffas rådet i början av juni. Kontakta gärna era pro-/vicedekaner eller utbildningsledare om ni vill höra mer om rådets diskussioner eller vill föra in frågor som ni tror är viktiga för rådet. Eller skriv en kommentar här. Jag önskar alla anställda kunde få ha den stora förmånen att delta i denna positiva och kloka församling.

I övrigt hoppas jag alla njuter av värmen och hinner med att njuta av vårt vackra och trevliga campus i riktig vårskrud!
/Anders

PS. Som väl alla har sett, så beslutade igår HSV ge oss examensrätt för yrkeslärarutbildningen. Mycket glädjande! Nu ser vi med spänning fram emot kommande beslut kring lärarutbildningen under juni.

 

Omfördelning av resurser

Ända sedan vi strax efter sommaren började diskutera utbildningsutbud i allmänhet och takbeloppsproblematiken i synnerhet har det förekommit många olika idéer och argument för hur ramarna till fakulteterna ska skäras ned. En metod, som ganska ofta förs fram, skulle vara att minska ramarna proportionellt, så att alla fakulteter tar lika stort ansvar för den minskning som är nödvändig 2012. Det skulle vara rättvist och det skulle garantera att hela vårt breda universitet också fortsättningsvis kan vara ”lika brett”. ”Det skulle vara väldigt dramatiskt av universitetsledningen att gå in och göra stora omfördelningar mellan fakulteterna”, som någon uttryckte det.

Jag är dock ganska kallsinnig till ”rättviseargumentet” och hoppas att vi inte ska landa där när vi slutligen kommit fram till hur ramarna ska sättas. Vad många inte tänker på är nämligen att ganska ordentliga omfördelningar av resurser och HST mellan fakulteterna har skett i det tysta under ganska lång tid. Detta utan att någon tagit ett aktivt beslut eller att det finns en strategi bakom. Det är ett betydligt sämre sätt att omfördela resurser på tycker jag.

Diagrammen nedan visar vad som hänt med den ekonomiska tilldelningen inom grundutbildningen respektive antalet helårsstudenter, HST,  för varje fakultet den senaste tioårsperioden. Det första diagrammet visar ekonomiska ramar och det andra antalet HST (klicka på diagrammen så förstoras de). De beskriver vilken andel varje fakultet hade i början och slutet av det senaste decenniet.

Vi ser t ex att TekNat år 2000 hade 23 procent av alla HST, medan den fakulteten 2010 endast hade 18%. USE och humanistiska fakulteten har också minskat sina andelar medan Samfak och Medfak ökat andelarna.  Tittar vi på de ekonomiska ramarna, så skulle, om ”rättviseargumentet” hållit över de här åren, USE ha haft ytterligare 80 miljoner i tilldelning år 2010. TekNat skulle ha haft ytterligare 65 miljoner och Samfak och Medfak vardera borde fått mellan 70 och 80 miljoner mindre 2010. Vilken nivå anser vi vara ”rättvis” och den vi skulle utgå från om vi skulle skära proportionellt? 2001 eller 2010?

Jag har sagt det förut, men det tål att upprepas: Vi har ett komplext och svårt arbete framför oss. Kortsiktigt för att sätta ramarna inför 2012 års budget och långsiktigt det ack så mycket viktigare och än komplexare arbetet med att formulera strategier för vårt långsiktiga utbildningsutbud.

Innan vi fortsätter med dessa tankeövningar hoppas jag dock att vi alla får njuta av en riktigt skön och glad påsk. En helg och som förhoppningsvis för alla innehåller stunder av avkoppling, kontemplation och energipåfyllnad. Själv ska jag nu genast kasta mig över boken ”Why beauty is truth – a history of symmetry” (finns också i kortversion som pod: http://itunes.apple.com/us/podcast/why-beauty-is-truth-a-short/id253689673) .

Glad påsk!