Kvalitetssystem

Höst på Campus - dammen

Innan det här inlägget börjar på riktigt, låt mig få poängtera att det här handlar om kvalitetssystem och system för kvalitetssäkring av högre utbildning. Det är viktigt och spelar en stor roll, men trots det vill jag redan nu poängtera att jag personligen tycker det är ännu mycket viktigare att jobba med ”själva kvaliteten” i våra utbildningar och diskutera vad det innebär. Till detta vill jag dock återkomma i nästa blogginlägg.

Så vidare till systemen! I den gångna veckan hade vi, med anledning av ett nytt nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning, en dialog med den relativt nytillträdda universitetskanslern Harriet Wallberg. Harriet har ju, förutom sitt uppdrag som nytillträdd kansler, också ett personligt regeringsuppdrag att ta fram ett förslag till nytt sådant system. Hennes resultat ska redovisas till regeringen senast den 1 december, men redan om ett par veckor kommer hon på SUHF:s förbundsförsamling att presentera huvuddragen i resultatet. Riktigt var det landar ska vi väl inte spekulera alltför mycket i, men att både departementet, som formulerade uppdraget, och kanslern tagit intryck av SUHF:s förslag och rektorernas samlade styrka i våras, står klart. Utgångspunkterna för Harriets utredning är att

  • Systemet ska vara sammanhållet och innefatta både lärosätenas eget kvalitetssäkringsarbete och de granskningar som UKÄ gör
  • Systemet ska kontrollera att studenterna tillgodogör sig de kunskaper som utbildningen ska ge.
  • Systemet ska vara kvalitetsdrivande och ge lärosätena fortsatta incitament och vägledning att utveckla sina utbildningar
  • Utbildningens användbarhet och förberedelse för arbetslivet ska vara en viktig aspekt i granskningarna. I det arbetet bör företrädare för arbetslivet involveras tydligare.
  • Studenterna ska få en tydligare roll.

Det finns mycket att diskutera kring detta och vid veckans dialog framförde rektor och jag liksom Ester Roos Engstrand och Anders Steinwall från planeringsenheten Umeå universitets syn på vad vi tycker är viktigt att tänka på i utformandet av ett nytt system, vilka speciella förutsättningar vi har och hur vi tror att vi själva kan klara av att sköta stora delar av kvalitetssäkringsarbetet.

Om man för en stund bortser från resultatet om hur ett nytt system kommer att se ut, så är det värt att notera kanslerns inställning till sitt och universitetskanslersämbetets uppdrag och roll. Bara det faktum att landets alla universitets- och högskoleledningar bjuds in till enskilda dialoger för att i en trevlig, konstruktiv och – skulle jag säga – ödmjuk ton diskutera viktiga frågor är högst berömvärt. Lika god dialoganda uppvisades också på ett möte med samtliga universitets- och högskoleledningar för ett par veckor sedan. Fortsätter kanslern och UKÄ på samma linje framöver har vi förhoppningsvis en ny era att se fram emot. En samförståndsera där det verkligen lyssnas till lärosätenas åsikter och synpunkter. Viktigt för oss!

Det är värt att påpeka att Umeå universitet ligger i startgroparna för att lansera ett nytt kvalitetsutvärderingssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå. Ett gediget arbete har utförts av en grupp utsedd av utbildningsstrategiska rådet och ledd av samhällsvetenskapliga fakultetens prodekan Ulrika Haake. Systemet är i princip färdigt för att slutdiskuteras i USSR, men innan beslut fattas av rektor, avvaktar vi nu beslut om det nationella systemet för att eventuellt kunna göra justeringar som gör att vårt lokala passar bra ihop med det nationella. Systemet bygger framförallt på att det ska vara kvalitetsdrivande, men ett visstHöst på campus mått av kontroll måste också finnas. Det senaste är kanske det svåraste både i ett lokalt och nationellt system. En viktig förutsättning för det nationella är trots allt att UKÄ ska kunna dra in examensrätter. Om man, vilket vi hoppas, låter de lärosäten som vill och anser sig kunna, sköta kvalitetssäkringen själva – med sina egna system – så måste det finnas ett sätt för UKÄ att dra in examensrätter för utbildningar som inte håller måttet. Frågan om hur det ska utformas, liksom hur frågan om ”utbildningens användbarhet” ska avgöras är nog kanske de svåraste knäckfrågorna. Umeå universitet anser sig i alla fall ha både viljan och förmågan att själva sköta kvalitetskontrollen. Om inte något väldigt oväntat dyker upp i kanslerns slutliga resultat, är väl bäst att tillägga.

Hur vårt eget system kommer att se ut får jag återkomma till vid i ett senare blogginlägg. Det förslag som arbetsgruppen, med stort stöd av UPL (Universitetspedagogik och lärandestöd) och Mona Fjellström, tagit fram ska diskuteras på utbildningsstrategiska rådets internat i november. Att gruppen gjort ett alldeles fantastiskt arbete är dock väldigt tydligt redan nu!

För att ett kvalitetssystem ska fylla någon funktion – och ha något att utvärdera och stimulera – behövs dock ett aktivt och intensivt arbete med utveckling av både våra kurser och program i sig, hela vår utbildningsportfölj, våra pedagogiska metoder, vår utbildningsforskningsanknytning, samverkansinslag, internationalisering och mycket mer! Till detta återkommer jag som sagt i nästa inlägg!

 

 

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *