Lärplattformar vid Umeå universitet

Inledning

Umeå universitet har en lång tradition och erfarenhet av att bedriva utbildning med många olika varianter av pedagogik och distributionsformer. Föreläsningar för hundratals studenter, flipped classroom, distansutbildning på platsCambro i Karesuando, apotekarprogram via nät, flexutbildningar osv. Listan kan göras nästan hur lång som helst. En idag mycket viktig del i nästan alla typer av utbildningar, oavsett om det handlar om ren campusutbildning, blended learning eller rena nät- och distansutbildningar, är våra lärplattformar. Det händer mycket på den fronten. Både globalt och lokalt hos oss i Umeå. Vi vill i ett par texter berätta lite grand om vad som händer med lärplattformar vid Umeå universitet och slå ett slag för ett fördjupat användande.

Horizon report är en Nordamerikansk forskningspublikation som varje år listar trender, utmaningar och utvecklingsområden inom högre utbildning. I 2015 års upplaga av rapporten nämns bland annat ökad användning av blended learning samt ”blending formal and informal learning” som pågående trender och utmaningar. Vi känner igen oss i detta även vid Umeå universitet, men frågan är hur vi tar oss an dessa utmaningar. En viktig förutsättning är naturligtvis att det finns såväl teknisk infrastruktur, som pedagogiskt och tekniskt stöd som tillsammans erbjuder olika möjligheter att stödja undervisning och lärande. Lärplattformar är ett exempel på IT-stöd som vi inte kan undvara och ju mer integrerade, stabila och säkra de är, desto bättre upplevelse får våra lärare och studenter. Vår utmaning är att se till att de alltid är tillgängliga, fungerar väl och upplevs som ett stöd i utbildningen.

Vid Umeå universitet finns flera olika lärplattformar och varje institution/program väljerMoodle normalt själv vilken plattform (om ens någon) man ska använda. Detta val sker, eller bör ske, främst på pedagogiska grunder, men naturligtvis spelar många andra faktorer in, till exempel ekonomi, tillgänglighet, kompetens, stöd och support. I dagsläget har två lärplattformar en särställning och det är Cambro och Moodle. Att de har en särställning betyder att de används av fler lärare och studenter än de övriga och vid flera olika institutioner och program. För dessa finns centralt finansierade installationer samt teknisk och pedagogisk support (främst vid UPL och ITS). I IT-chefens prioritering ligger dessa system högt upp bland alla universitets IT-system vad gäller snabb åtgärd/support vid ett krisläge. Moodle finns dessutom i ett flertal lokala installationer som sköts av enskilda institutioner.

Störst och säkrast

Cambro är den i särklass största lärplattformen vid Umeå universitet med fler användare än alla Moodle-installationer tillsammans. Varje år använder 33 000 unika CAS-användare lärplattformen, det motsvarar i stort sett samtliga studenter som är registrerade vid vårt universitet samt majoriteten av lärarna. Totalt antal registrerade konton i Cambro uppgår nu till drygt en kvarts miljon och tillsammans har användarna skapat över fyra tusen rum för lärande (sajter) i Cambro. Umeå universitets Cambro är stort även nationellt och internationellt.

De lärplattformar vi använder ska, liksom det mesta vi gör, självklart hålla hög kvalitet. Vad är då hög kvalitet i det här fallet? En aspekt är att plattformarna är funktionella och driftsäkra. Ett sätt att mäta detta på är att titta på mängden supportärenden som kommer in. I genomsnitt registreras 45 ärenden per månad till Cambrosupporten. Det betyder att en lärare eller student stöter på problem eller har förslag eller frågor ungefär var sextusende gång någon loggar in. Med tanke på hur många som använder Cambro så kvalar Cambro in som ett av de driftsäkraste systemen vid universitetet. När det ändå händer något är det självklart ett störningsmoment och varje incident åtgärdas fortast möjligt. De ärenden som kommer in är av olika karaktär, mest handlar det om problem med inställningar eller allmänna frågor, därefter felanmälningar och tekniska fel, men det kommer även förslag på ändringar och förbättringar i Cambro.

Fördelar med centrala lärplattformar

Det är ett stort ansvar att installera och förvalta en lärplattform vid universitetet. Den är en del av den studiemiljö som universitetet erbjuder och stora fördelar får vi om lärare och studenter möter samma tekniska miljö vid olika utbildningar. Detta är något som inte minst studenter och studentkårer ofta påpekar. Det är ganska vanligt i olika typer av utvärderingar, men också i direkta dialoger och samtal, att studenter undrar varför vi inte kan ha ett gemensamt system över universitetet. Bild1-20150410-DSC_0380Ibland kan vi motivera olika plattformar på pedagogiska grunder, men ofta inte. En annan mycket viktig aspekt av centrala plattformar är att gemensamma lärmiljöer kan erbjuda smarta integrationer med andra IT-stöd som Urkund, universitetets inloggning och federation mot andra lärosäten, Office 365 och Ladok. Under införande är det nya Ladok3 och grupphanteringsverktyg vilka ger nya möjligheter till värdeskapande integrationer. Just nu pågår också ett pilotprojekt inför en eventuell kommande integration: UMU Play. Det är en tjänst som gör det möjligt att spela in, lagra och visa video direkt i Cambro.

Om vi skulle bestämma oss för att vi vill bli bättre på att följa upp studenter och grupper av studenter, kan vi också inkludera verktyg för Learning Analytics, något som kan användas för åtgärder som underlättar studentens studier, ökar genomströmningen och höjer kvaliteten i utbildningen.

Gemensamma lärmiljöer blir tekniskt säkrare då de kan inkluderas i universitetets IT-säkerhetssystem och systemövervakning. Ibland kan dock de pedagogiska fördelarna vara så stora att det motiverar en lokal lösning, men vi tror verkligen det är undantagsfall.

Möjligheter med centralt Cambro

Många, kanske rent utav de flesta lärare som använder Cambro har nog bara kännedom om och bara använt en bråkdel av de möjligheter plattformen tillåter. I själva verket är Cambro en mycket flexibel lärplattform som tillåter användaren att forma det efter sina egna behov. Det skiljer sig från andra lärplattformar där det finns färre alternativ och möjligheter. I den nuvarande versionen av Cambro finns 31 verktyg att välja bland. Verktygen spänner över en bredd av funktioner, från administration (såsom Resultat, Filsamling och Sajtinformation) och examination (ex. Test & Quiz, Inlämningsmapp och Uppgifter) till verktyg för kommunikation och interaktion (ex. Meddelanden, Forum, Diskussioner, Chatt och Anslagstavla). Genom att göra, för sin kurs, rätt val av verktyg blir Cambro det rum för lärande som läraren avser.

Ett mycket användbart verktyg är Lektioner. Med hjälp av detta verktyg kan lärare integrera mängder av resurser och andra verktyg i en pedagogisk ordning, eller skapa interaktivitet genom att studenter kan få egna sidor att publicera på. Ett annat verktyg med stor potential är Test och Quiz som idag används för både diagnostiska tester och examinerande uppgifter. Resultatverktyget kan förenkla lärares administration avsevärt om det används tillsammans med exempelvis Test & Quiz eller verktyget Uppgifter. En styrka med Cambro är att alla CAS-anslutna kan skapa projektsajter för samarbeten i eller utanför kurserna. Dessutom kan lärare skapa programsajter där flera sajter inom samma utbildningsprogram kan länkas ihop. Detta förenklar kommunikationen med studenterna och skapar en tydlig struktur och integration mellan olika kurssajter.

Nästa version av Cambro (Sakai 10) kommer den 11 juni. Den innehåller många nya funktioner och uppgraderad funktionalitet. Bland annat kommer det att vara möjligt att skicka snabbmeddelanden till andra inloggade användare och genomföra kollegial bedömning (peer review) mellan studenter i större utsträckning än tidigare.

Framtiden

Mycket händer inom IT-världen och det går som alltid fort. Kommer Cambro att finnas kvar vid Umeå universitet? Är det lönt att lägga ned tid och resurser på att utveckla Campus Snö 2-20130408-DSC_8080utbildningar i Cambro? Vårt enkla svar är: Ja! Liksom för alla tekniska system så kommer det nya lösningar som kan vara intressanta, men processen att byta lärplattform är komplicerad och kräver noggranna förberedelser. Cambro ägs av Umeå universitet och är inte bundet i avtal som löper ut och sedan måste upphandlas på nytt. Detta skapar trygghet och kontinuitet. I dagsläget finns inga planer på att byta central lärplattform vid Umeå universitet. Däremot kommer vi att göra en satsning på den centrala Moodle-installationen så att den erbjuder den funktionalitet och det stöd som efterfrågas. I en kommande text kommer vi att berätta lite mer om vad som händer på Moodle-fronten.

Som vi nämnt ovan är nästan alla lärare och studenter någon gång under ett år aktiva på en lärplattform. Vår förhoppning är att många fler lärare än idag nu tar nästa steg och utvecklar det sätt man använder lärplattformen och utnyttjar alla dess möjligheter, av vilka vi väldigt kort beskrivit några i denna text. Självklart måste den genomtänkta pedagogiken ligga bakom valet hur man arbetar, men vi tror, för att inte säga, är övertygade om att utbildningarna och studenterna i många fall har mycket att vinna pedagogiskt på att utnyttja lärplattformarnas möjligheter. För att välja rätt pedagogiskt angreppssätt för en kurs, ett moment eller ett program, måste man rimligtvis känna till och veta vilka olika möjligheter som finns och vilka val man kan göra.

Anders Fällström 
Prorektor

Katarina Winka
Chef för universitetspedagogik och lärandestöd

Sören Berglund
IT-chef

2 Kommentarer
 1. Johan Eliasson says:

  Citat :”Det betyder att en lärare eller student stöter på problem eller har förslag eller frågor ungefär var sextusende gång någon loggar in.”

  Utifrån att man sätter sig ner och formulerar en felrapport var 6000 gång man loggar in kan man väl inte riktigt dra slutsatsen att man stöter på problem så sällan. Jag stöter då iallafall på problem betydligt oftare än så. Nu har väl iofs jag lyckats producera ungefär 1/45 av alla felrapporter angående Cambro på egen hand om man ska tro på statistiken ovan (vilket är lite imponerande med tanke på att systemet har över 30000 användare). Men utifrån vad jag hör från mina studenter och arbetskamrater så stöter dessa också ofta på problem även om de inte alltid anmäler dessa. Och framför allt så anmäler man ju inte ett problem som man redan har påpekat även om det fortsätter att påverka hur man jobbar med plattformen

  Svara
 2. Peter Vinnervik says:

  Hej Anders!

  Roligt att du visar intresse för de digitala lärmiljöer som används inom ramen för universitetets kurs- och programverksamhet. Själv arbetar jag främst med distansutbildning om IT och lärande sedan 16 år tillbaka. Vi har, vid min institution, använt oss av egen IT-infrastruktur för lärande sedan tidigt 90-tal. Satsningen på egen infrastruktur har sitt ursprung i verksamhetens inriktning mot just IT och lärande där varken pedagogiska ambitioner eller FoU-arbete (om digitala lärmiljöer) var genomförbara utan.
  Vi använde länge First Class (FC) som miljö för vår kursverksamhet men har alltid tittat på olika system (även Sakai innan UMU gjorde valet). 2004 blev Moodle en del av vår infrastruktur. Moodle var, till skillnad från FC fritt, öppet, webbaserat, lättskött och innehöll funktionalitet som, i alla fall i jämförelse med vad FC kunde erbjuda, framstod som rena sci-fi. Vi kunde på detta sätt åstadkomma en mer flexibel infrastruktur där lärargrupp och resultat från egen forskning nu kunde påverka utformningen i betydligt större utsträckning än tidigare.

  Du skriver Ibland kan vi motivera olika plattformar på pedagogiska grunder, men ofta inte. Det är ett fåtal institutioner som valt att förvalta egna digitala lärmiljöer, samtliga har naturligtvis gjort valet på pedagogiska grunder. Det finns mycket att säga om hur vi använder våra lärmiljöer (för distribution och administration eller för stöd av lärande?) och vilken kapacitet de har för att göra det ena eller det andra. Jag tänkte dock inte säga så mycket om det annat än att Moodle, i ett globalt perspektiv, har en betydligt större användarbas än Sakai.

  Det är mycket viktigt och bra att du trycker på att den kommande Moodle-miljön erbjuder den funktionalitet och det stöd som efterfrågas. De potentiella nyttjarna är ju initialt vi som redan använder systemet, men jag tror att vi kan se fler framöver när en seriös satsning nu genomförs.

  Framtiden är spännande! Du nämner Horizon Report som är en bra källa för ökad förståelse för den pågående utvecklingen. Vi har på senare tid börjat se ett “omtag” gällande LMS-konceptet. Nya aktörer har dykt upp och levererar lösningar som bland annat prioriterar användare med med mobila enheter så att även dessa ges fullvärdig tillgång till de tjänster och funktioner som erbjuds. Vikten av att bygga på internationella tekniska standarder uppmärksammas också i allt större utsträckning. I jämförelse framstår nu Sakai/Cambro och även Moodle som delvis föråldrade.

  Men för att fler användare ska kunna välja rätt pedagogiskt angreppssätt krävs nog ett annat förhållningssätt till hur en lärmiljö ska utformas, något min tidigare kollega Fredrik Paulsson forskat om och argumenterat för sedan lång tid tillbaka. Han får åter stöd för detta i en färsk rapport från EducauseELI (UMU är väl med i Educause, men inte i ELI?). Denna och Fredriks arbete bör beaktas med eftertanke inför kommande vägval.

  http://net.educause.edu/ir/library/pdf/eli3035.pdf

  Du avslutar med att uppmärksamma att användarna måste känna till och veta vilka olika möjligheter som finns och vilka val man kan göra. Alldeles så! UPL kämpar för att höja personalens PDK, men jag tror trots detta att universitetet har en stor utmaning framför sig. Vi har en central organisation för IT-stöd som de flesta institutioner utnyttjar. Tänk om det skulle finnas ett motsvarande IT-pedagogiskt stöd “on demand” dit en lärare kan vända sig för att få hjälp med att “installera ett nytt program” i sin kurs, eller t o m med “ominstallation”! Här finns jättemycket roligt att sätta tänderna i om man skulle vilja!

  Svara

Lämna en kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *