Umeå universitet – Ett universitet!

Begreppet att vara ”ett universitet” rymmer många aspekter. I min kanske sista blogg som Umeå universitets rektor vill jag passa på att uppehålla mig lite extra vid olika, som jag ser det, oerhört viktiga aspekter på att vara ”ett universitet”. Jag startar med betoning på ”universitet”!
Ett universitet måste värna öppenhet och högt i tak för en mångfald av tankar, idéer och det fria ordet, att stå för ett flöde genom universitetet av individer från hela världen, att ingå i det globala samhället där kunskap och kompetens, oavsett bakgrund, kön, etnicitet eller religion, värderas högt.

I universitetens roll ligger förstås uppdraget att svara för högre utbildning och forskning och därmed bidra till hög kunskap och kompetens i samhället. Att därmed bidra till nästa generations välutbildade individer är förväntat av ett universitet. Även om detta är ett stort, centralt och oerhört viktigt uppdrag i sig, så utgör universitetsrollen i dagens samhälle en ännu komplexare materia.

Förväntningarna, världen över, på dagens universitet är att genom samverkan med en mångfald av aktörer, inom både offentlig och privat sektor, utgöra en aktiv del i samhällets innovationssystem, kanske till och med utgöra navet.

Universitetens egen syn på sin betydelse och samhällets förväntningar på universiteten för samhällets utveckling i det egna landet, regionalt till nationellt, och för att möta de globala samhällsutmaningarna är desamma vart man än rör sig över jordens yta. Jag försöker illustrera detta nedan genom exempel på besök, där utbildning, forskning, men också samverkan och innovation – ur ett lokalt såväl som ur ett internationellt perspektiv – är centralt i diskussionen och i arbetet. Innovation utgör i sammanhanget ett brett begrepp och innefattar nyttiggörande av kunskap i produkter och tjänster, som kan främja tex industrins utveckling likväl som den offentliga sektorns, såsom skolans och sjukvårdens, utveckling. Innovationsbegreppet är dock betydligt bredare och innefattar lösningar på våra stora samhällsutmaningar, där social innovation ur olika aspekter är centralt för en hållbar samhällsutveckling. Allt sammantaget så krävs en oerhörd bredd av kompetens och erfarenhet att i samverkan mellan olika parter förflytta våra samhällen i önskad riktning.

2015-10-04 10.10.27

Science and Technology in Society Forum (STS Forum), 2015, Kyoto, Japan

2016-03-17 11.46.48

Stellenbosch University, Sydafrika

2016-03-16 10.57.14

University of Botswana, Gaborone, Botswana

2015-09-28 12.40.08

Nanyang Technological University, Singapore

Som Norrlands största och bredaste universitet har Umeå universitet ett stort ansvar, men också stora möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Många håller med om den stora regionala betydelsen av universitetet under dess 50-åriga historia. Säger detta, väl medveten om diskussionen om hur vitt spridd betydelsen är över regionen och därmed hur långt regionsbegreppet sträcker sig.

 

Umeås utveckling har gått hand i hand med Umeå universitets utveckling under vår 50-åriga historia! Umeå universitet har på många sätt haft ett nära och fruktbart samarbete med regional aktörer, såväl offentliga som privata.

Umeås utveckling har gått hand i hand med Umeå universitets utveckling under vår 50-åriga historia! Umeå universitet har på många sätt haft ett nära och fruktbart samarbete med regional aktörer, såväl offentliga som privata.

Sammantaget är för Umeå universitet en utgångspunkt, som uttrycks i vår Vision 2020, att vara ett internationellt attraktivt universitet, som därmed har möjlighet att spela en avgörande roll i den regionala samhällsutvecklingen. Vi måste som ”ett universitet” förena det internationella med det regionala i vårt dagliga arbete och vi måste göra det så att kvaliteten i vår utbildning och forskning hela tiden rör sig mot nya höjder. Detta bygger vår samverkansmodell på, det vill säga att utgångspunkten för samverkan med andra parter för vår del är att ytterligare öka kvaliteten i forskningen liksom i utbildningen. Kvalitetsmålet förenas med vår medverkan till utveckling hos annan part och i samhället. Sammantaget kräver detta ett systematiskt arbete med hela vidden av samverkansmöjligheter. Kvalitetsmålet mynnar ut i internationell lyskraft, utan vilken vi inte är särskilt användbara som samverkanspart i regionen. Regional betydelse och internationell konkurrenskraft går alltså hand i hand!

2013-05-29 12.26.41Jag lägger nu istället betoningen på ”ett” i begreppet ”ett universitet”. Vi har under de senaste sex åren gemensamt arbetat vidare på, det som jag tidigt upplevde var lite av Umeå universitets själ. Det vill säga en stolthet i att vara ett öppet universitet och utnyttja och uppträda som ett enat universitet. Givetvis är den beskrivningen något förskönande, eftersom vi fortfarande har stora utmaningar i att till fullo nyttja potentialen i det faktum att vi är ett brett eller ett komplett universitet. Umeå universitet täcker ju som bekant humaniora, samhällsvetenskaperna, teknik och naturvetenskaperna, medicin och konstnärliga områden.

Vi har i vår ledningsstruktur, centralt tillsammans med fakulteterna och Lärarhögskolan, inte att förglömma studenterna, genom Ledningsrådet och genom våra Strategiska råd, samt på motsvarande sätt mellan fakultets- och institutionsnivå, arbetat gemensamt med mängder av utvecklingsfrågor. Vi har också förenats i vår portfölj av mål i verksamhetsutvecklingen. Samtidigt har vi gemensamt över hela världen blivit varse att ska vi på allvar tackla dagens stora samhällsutmaningar, vare sig vi pratar om klimatproblematiken, hälsofrågor, samhällsskick och på alla sätt ett uthålligt samhälle, där alla människors lika värde är naturligt för alla, så måste vi arbeta gemensamt över gränser av varierat slag. Vi har på Umeå universitet, kanske inte en unik, men en mycket stor möjlighet att utnyttja hela vår samlade bredd i kunnande och erfarenheter. Men inte isolerat, utan tillsammans med andra parter i samhället i övrigt. Inte osystematiskt, utan noga planerat!

I sammanhanget har vi en återkommande fråga, som vi i ledningen mottagit ett antal gånger: Hur ska vi prioritera bland våra utbildningar när ytterligare nedskärningar krävs? Ett önskemål är att detta görs eller leds centralt! Vi har hitintills värjt oss för detta; inte av lathet eller rädsla, men utifrån en insikt om det omöjliga i uppdraget. Rätt eller fel? Olika parter i samhället önskar fler ingenjörer, eller fler lärare, eller sjuksköterskor eller bioanalytiker, eller ekonomer eller jurister, eller utbildning i språk eller idé och lärdomshistoriker, eller arkitekter och samhällsbyggare! Eller varför inte kombinationer av det ena och det andra? Vad vet vi om samhällets eller industrins eller någon annans behov framöver? Hur prioriterar vi? En spännande fråga, som bör arbetas med, men vilka ska utgångspunkterna vara? Hur gör vi analysen? Jag skulle gärna delta i det arbetet, men får nu nöja mig med att önska lycka till och följa utvecklingen på avstånd. Men samtidigt gör vi ständigt en mängd olika prioriteringar i det dagliga jobbet, också när det gäller vårt utbildningsutbud, men vi har ännu inte gjort jobbet övergripande och gemensamt över hela universitetet!

Dessa frågor och tankar går tillbaka till huruvida Umeå universitet ska vara ett ”bredd-universitet” eller ej? Själv är jag förvissad i styrkan i detta, förutsatt att potentialen utnyttjas till fullo! För detta krävs nog fler incitament än vad vi har idag! Vi kan, tror jag, om vi lyckas, nå än en mer framträdande internationell position och därmed vara av ännu större betydelse för den regionala utvecklingen.

Jag ska avsluta dessa funderingar med att tacka ALLA för det fantastiska samarbetet både inom Umeå universitet och med externa parter – lokalt till internationellt – under min och ledningens 6 år tillsammans med er alla!

Vi gladdes oerhört över det fantastiska samspel över universitetet som vi fick uppleva under torsdagen den gångna veckan, när vi fick njuta av ”ETT GRÄNSLÖST FARVÄL”.

spex

Ett stort och varmt tack till er alla!

Lena – ett tack som jag är säker på hela rektorsgruppen stämmer in i!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *