Visioner, mål och en riktigt glad sommar!

The blog post is available in English below.
Foto/Photo: Erik Vesterberg

När jag för ett år sedan blickade tillbaka på mitt första år som rektor för Umeå universitet kunde jag konstatera att det var ett bra år som förflutit. Nu är ännu ett läsår är till ända, och jag har ingen anledning att ändra min uppfattning. Jag får ofta frågan av medarbetare jag träffar eller kollegor runt om i landet hur jag trivs i Umeå och vid Umeå universitet, och jag svarar alltid samma sak – jag trivs väldigt bra och universitetet är ett mycket bra lärosäte och arbetsplats.

Vad är det då som gör det så bra? Mitt svar på det är alla ni som är verksamma vid universitetet, medarbetare och studenter, det är ni som gör Umeå universitet, som är Umeå universitet, och som skapar den fina arbets- och studieplats som jag tycker att vi har. Jag är inte ensam i den uppfattningen. Vårens medarbetarundersökning visar att vi överlag är nöjda med att vara verksamma vid universitetet. Visst finns det en del saker att ta tag i för att göra arbetsmiljön lite bättre, något som vi alla är ansvariga för och alla kan bidra till, men på det stora hela fungerar det bra.

Att universitetet är attraktivt att studera vid visar också ansökningssiffrorna till våra utbildningar. Umeå universitet placerar sig på tredje plats i landet när vi jämför totalt antal sökande till höstens utbildningar, med bara Uppsala och Stockholms universitet framför oss. Sådan attraktionskraft kommer inte av sig själv, utan bygger på ett gediget arbete med att göra universitetet till vad det idag är. Något som ni alla varit med att skapa och vi ska vara mycket stolta över.

Ett läsår är till ända och det finns mycket att reflektera tillbaka på. Under året har universitetet besökts av många prominenta gäster. Bland annat har vi stått värd för två kungabesök, åtskilliga utländska ambassadörer, samt gäster från andra lärosäten som vid sina besök hos oss fått en inblick i vår forskning och utbildning. Vi har också under årets demokrati-tema besökts av ett antal ledande politiker i serien Umeå universitet möter…

Här har Malin Rönnblom och Sverker Olofsson tillsammans med forskare och studenter samtalat med politiker om demokratibegreppet och hur vi ser på det idag. Samtalen har varit mycket uppskattade av både deltagare och åhörare och lockat en stor publik. Det finns all anledning att fortsätta med det här konceptet. Det här är förstås bara en bråkdel av allt som hänt under det gångna året och det finns mycket mer att tänka tillbaka på, men jag vill också ta tillfället i akt att blicka framåt.

Umeå universitets vision 2020 börjar närma sig sitt slutår och vi har därför påbörjat arbetet med att ta fram en ny vision och strategi för perioden efter 2020. Universitetsledningen har under våren presenterat ett förslag på hur arbetet med en ny vision ska genomföras för fakultets-, institutions- och enhetsledningar, och vid det senaste mötet med universitetsstyrelsen gav styrelsen klartecken till att arbeta vidare enligt föreslagen plan.

Det värdegrundsarbete som vi inledde förra året och som fortsätter även i år, kommer att utgöra en bra grund för den kommande visionen. Slutresultatet bör vara ett kortfattat dokument, men visions- och strategiarbetet ska göra skillnad. I första hand ska det ses som ett verktyg för att utveckla verksamheten, där vi kan tydliggöra våra grundläggande värden och mål, vår profil, och universitetets roll i högskolelandskapet. Det ska också kunna användas för Umeå universitets externa kommunikation.

Målbilden är ett ”Mission Statement” som förhoppningsvis kan leva i många år, och en strategi som omfattar perioden 2020–2025. Helheten bör hänga ihop så att en vision kan brytas ner i tydliga mål och strategier, och vidare i långsiktiga verksamhetsplaner. Tillit och långsiktighet kommer att vara centrala begrepp som genomsyrar universitetets styrning och uppföljning.

Universitetets vision och mål måste självklart vila på den verksamhet vi bedriver och därför är det naturligt och centralt att alla ska vara med och bidra till densamma. Som grund för detta har vi satt samman ett antal frågor som vi hoppas kan ge en bild av vad som definierar Umeå universitet och vart vi vill nå under de kommande åren. För att alla ska kunna reflektera över dem under sommaren kommer frågorna här:

 • Vad är Umeå universitet idag – finns det en speciell UmU-anda och i vad består den?
 • Hur ser universitet ut om 5, 10 respektive 20 år? Vad och var vill vi vara?
 • Vad i värdegrundsarbetet är viktigt att lyfta in i visions- och strategiarbetet?
 • Vilka omvärldsförändringar (regionalt, nationellt och internationellt) kan eller bör få stor betydelse för universitetet fram till 2025?
 • Vilka strategiska utmaningar utifrån den egna verksamheten är mest angelägna att arbeta med fram till 2025?
 • Hur når vi dit? Vilka strategier och åtgärder behövs?

Ovanstående frågeställningar kommer att diskuteras under höstens arbetsplatsträffar men om någon redan nu känner för att kommentera detta så går det bra att göra så i kommentarsfältet till det här blogginlägget. Tanken är att under senare delen av hösten baka samman synpunkter och inspel till det som kommer att vara universitetets vision och strategier in i 2020-talet.

Midsommarhelgen närmar sig och jag vill därför passa på att önska er alla ett riktigt trevligt midsommarfirande, och sedan hoppas jag att ni alla får en fortsatt skön sommar och en avkopplande semester. Glad Midsommar!

Hans

 

Visions, objectives and a happy summer to all!

A year ago, when I looked back at my first year as Vice-Chancellor of Umeå University, I could establish that a positive year had passed. Now, another academic year is over, and I have no reason to revise my impression as of last year. Employees that I meet and colleagues around the nation often ask how I find Umeå and Umeå University, and my response is always – I like it very much, and the University is such a good institution of higher education and place to work.

So what makes Umeå University such a good university? My answer is all you employees and our students. You make Umeå University into what it is, and you create this wonderful work and study atmosphere that I’ve experienced. And I’m not the only one with this impression. The recent employee satisfaction survey indicates that we are overall pleased to be working at Umeå University. Sure, there are certain things that need to be improved to enhance our work environment, something that we’re all responsible for and can contribute to. But in general, it works well.

Also, the number of applicants to our educations show that Umeå University is attractive. Umeå University takes a third place in the nation when it comes to the total number of applicants to this autumn’s educations, only Uppsala and Stockholm University are ahead. This force of attraction doesn’t just appear out of thin air, it’s rather based upon solid workmanship into creating the present-day university. We’ve all taken part in creating this attraction and should be very proud of it.

Another academic year is over and there’s so much to think back on. We’ve had the pleasure of welcoming several prominent guests over the year. Not least two royal visits, several foreign ambassadors and visitors from other universities who during their stay have been offered a glimpse into our research and education. During this year’s democracy theme, a number of prominent politicians have also visited us in the events series Umeå universitet möter.

Malin Rönnblom and Sverker Olofsson, together with researchers and students have talked to politicians about democracy terminology and our approach to democracy. These talks have been much appreciated by both participants and spectators and has attracted large audiences each time. There’s definitely good reason to keep this concept going. Obviously, this is only a fraction of what’s happened in the last year. There’s so much more to reflect upon, but I’d like to also take a moment to look ahead.

The Umeå University 2020 – Vision and Objectives is drawing to a close, and we’ve initiated the work to establish a new vision and strategy for the period beyond 2020. This spring, the University Management has presented a proposal for how this work with a new vision should be implemented by faculties, departments and section managements. At the latest board meeting, the University Board gave the go-ahead for us to continue this work according to the proposed plan.

The work on developing our common basic values that started last year will form a helpful basis for the upcoming vision. The end result should be a brief document, but the vision and strategy is aimed to make a difference. First and foremost, it should be seen as a tool to develop the organisation, through which we can clarify our basic values and objectives, our profile and the University’s role within higher education. It can also be used to communicate Umeå University to external parties.

My vision is a “Mission Statement” that can hopefully live and breathe for many years, and a strategy that covers the period 2020–2025. The two parts should form an entity in which the vision can be divided into tangible objectives and strategies, and further into long-term operational plans. Trust and lastingness will be central terms that will permeate the University steering and review ahead of us.

The University vision and strategy must naturally rest upon the activities that we conduct. As a result, it’s natural and key for everyone to contribute. To form a basis for this initial work, we’ve put together a few questions that we hope will help provide an image of what defines Umeå University and in what direction we want to head in the next few years. To give you an opportunity to mull them over during the summer, the questions are as follows:

 • What is Umeå University today? Is there a certain Umeå University spirit and, if so, what is it?
 • How do you see the University in 5, 10 and 20 years? What and where do you want us to be?
 • What in the work with the basic common values is important to highlight in the vision and strategy work?
 • What changes to society (regional, national and international) may or should be of great importance to the University up until 2025?
 • What strategic challenges based upon your own field of actions are most pressing to work with up until 2025?
 • How do we achieve that? What strategies and measures are needed?

The above questions will be discussed at workplace meetings this autumn, but if you feel like commenting already, feel free to use the comment function on this blog. The idea is that we, in late autumn, will combine the incoming reflections and comments into what will become the University vision and strategies for 2020 and beyond.

Midsummer is approaching and I would therefore like to take this opportunity to wish you all very pleasant Midsummer celebrations, and I hope that you will have a nice summer and a relaxing holiday as well. Happy Midsummer!

Hans Adolfsson, Vice-Chancellor of Umeå University

2 Kommentarer
 1. Mark Murphy says:

  Research and Teaching should be mixed together. The gap between the two should be closed. Today, there are two clear paths, an alignment towards research or an alignment towards teaching. Crossing over the gap from teaching to research requires 100% external funding.

  We should strive towards a 50/50 mix of external and internal funding. 75-100% internally funded should not exist.

  Svara

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *